Corn Flower (ดอกข้าวโพด)

฿53.00

Cornflower is an herb. The dried flowers are used to make medicine. People take cornflower tea to treat fever, constipation, water retention, and chest congestion. They also take it as a tonic, bitter, and liver and gallbladder stimulant.

 

คอร์นฟลาวเวอร์เป็นสมุนไพร ดอกไม้แห้งใช้ทำยา ผู้คนรับประทานชาคอร์นฟลาวเวอร์เพื่อรักษาอาการไข้ ท้องผูก การกักเก็บน้ำ และความแออัดของหน้าอก พวกเขายังใช้เป็นยาชูกำลัง ขม และกระตุ้นตับและถุงน้ำดี